TAGASTAMISTINGIMUSED

 • Kõikidele www.kodukolle24.ee müüdavatele kaupadele kehtivad tootjapoolsed garantiitingimused.
  Kui toode läheb rikki enne garantiiaja lõppemist, tehakse remont tasuta tootja volitatud teeninduses, mis on märgitud garantiikaardile või tootja kodulehel.

  Toote remonti esitamisel esitage kindlasti ostu tõendav dokument (käibemaksuarve või kassatšekk) ja tootja nõudmisel kehtiv toote garantiikaart.


  1. Kõik veebipoes müüdavad kaubad on uued ja pakendatud tootja originaalpakendisse. Kõikidele kaupadele kehtivad tootja garantiitingimused. See tähendab, et defektiga toode või seade parandatakse või asendatakse garantiiaja jooksul tasuta. Garantiiperioodi kestus ja müüdava kauba põhiomadused on üldjuhul märgitud iga toote juures olevas tootekirjelduses. Toote garantii algab selle ostjale müümise päevast, mida kinnitab arve.

  2. Tellitud kauba saate kätte tootja originaalpakendis, mis peab olema kahjustamata. Kui märkate kauba üleandmisel, et pakend on kahjustatud, peate sellest kirjutama teile kauba üleandnud kulleri saatelehele. Kui te saatelehte märkusi ei kirjuta, tähendab see, et toode tarniti teile väliselt terve pakendiga ning hilisemaid pakendikahjustustest tulenevaid pretensioone ei võeta vastu.

  3. Tootele antud garantii kehtib koos ostu tõendava arvega või arve ja täidetud garantiilehega, mis on lisatud Teie ostetud tootele. Garantiiteenust osutab ostetud tootega kaasasoleval garantiilehel märgitud ettevõte, kus on märgitud ka kontaktid, kelle poole tuleks seadme rikke korral pöörduda. Garantiilehele peab olema märgitud müügikuupäev ja kaupluse pitsat. Kui toode, millele Te garantiikaarti ei saanud, on defektiga, tuleb võtta ühendust www.kodukolle24.ee toodud kontaktidel.

  4. Tasuta teenindust (osad, tööjõud ja vajadusel transport) teostab klienditeenindusorganisatsiooni äranägemisel volitatud teeninduskeskus kasutaja kodus või ettevõttes. Väikekauba toob reeglina ostja ise kohale. Kõik pretensioonid seadme kvaliteedi kohta võetakse arvesse alles pärast seda, kui volitatud klienditeenindusorganisatsioon on selle üle kontrollinud.

  5. Tasuta teenus ei kehti seadme defektide korral, mis on põhjustatud:
  a) transpordi ajal;
  b) hooletu või ebaõige kasutamise korral;
  c) elektrivarustusvõrkude häirete tõttu;
  d) võõrkehade põhjustatud kahjustused või lühised;
  e) ebasobiva kvaliteediga vee kasutamise tõttu;
  f) selleks mitte ettenähtud kemikaalide kasutamise tõttu;
  e) ka osadele, mis seadme kasutamisel normaalselt kuluvad ja nende tööaeg sõltub seadme töö intensiivsusest - düüsid, pirnid, toiteplokk, kütteelemendid, kotid, filtrid, harjad, klaasist osad, keraamika, osad kelle asendit muudetakse ostetud toote abil käsitsi;
  f) Kaubale, mis on vigastatud vale paigaldamise ja paigaldamise tõttu, mitte nii nagu on näidatud paigaldusskeemil ja kui kaup on tahtlikult kahjustatud, õnnetusjuhtumi korral, väärkasutatud või mitte vastavalt juhistele kasutatud, kolmandate isikute poolt kahjustatud, juhul mistahes muudatuste või paranduste tegemisest ilma müüja nõusolekuta.

  7. Kasutaja peab teavitama müüjat kõigist täheldatud seadme riketest. Ta peab teadma tema käsutuses oleva seadme tehasenumbrit, mudelit, ostukuupäeva ja asukohta.

  8. Tasuta teenindus ja transport on saadaval ainult linnas, kus asub tootja esindaja teenindusosakond.

  9. Kogemata teenindustöötaja kutsumise eest tuleb maksta lisatasu.

  10. Tasuta teenus ei sisalda selliseid töid nagu seadme reguleerimine, puhastamine jms, mis on kirjeldatud seadme kasutusjuhendis, samuti seadme paigaldamine, seadme lahtivõtmine remondiks ja paigalduseks.

  Kauba tagastamine

  1. Ostjal (kasutajal) on õigus põhjust avaldamata kauba ostu-müügilepingust keelduda, teatades sellest Müüjale kirjalikult 14 päeva jooksul kauba üleandmisest, järgmistel tingimustel:
  1.1. Pärast Müüjale ostu-müügilepingust taganemise teatise saamist tagastatakse kaup Ostja kulul (s.t. Ostja peab katma kauba tagastamise kulud) 14 päeva jooksul teate saamisest.
  1.2. Pärast tagastatava toote kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist müüja poolt tagastatakse toote hind 14 päeva jooksul alates kirjaliku ostu-müügilepingust keeldumise teate saamisest. Kui Müüja on nõus tagastatud toote vastu võtma, peab Ostja hüvitama kõik toote tagastamisega seotud kahjud.
  1.3. Ostja (kasutaja) õigus taganeda Müüjaga veebipoes sõlmitud kauba ostu-müügilepingust ei kehti järgmiste lepingute puhul:
  1.3.1. lepingutele kaupade kohta, mis on valmistatud vastavalt kasutaja erijuhistele või soovidele, mida ei toodeta seeriaviisiliselt ja mis on toodetud lähtuvalt kasutaja isiklikust valikust või juhendist või kaupadele, mis on selgelt kohandatud kasutaja isiklikele/individuaalsetele vajadustele;
  1.3.2. lepingutele kaupade kohta, mida ei ladustata Müüja ladudes, vaid müüakse eranditult tellimuskaubanduse alusel ja tellitakse spetsiaalselt alles pärast Ostja tellimuse vastuvõtmist;
  1.3.3. lepingute puhul pakendatud kauba kohta, mis on pärast tarnimist lahti pakitud ja tervisekaitselistel, hügieenilistel või muudel põhjustel tagastamiseks kõlbmatu;
  1.3.4. lepingutele kaupade kohta, mis oma olemuse tõttu on pärast tarnimist lahutamatult segunenud teiste esemetega.
  1.4. Toode tagastatakse toote ja saadetise originaalpakendis (koos juhendi ja garantiikaardiga, kui need olid tootega kaasas). Tagastamisel on vaja esitada ostjale koos saadetisega saadud käibemaksuarve või muu Müüjalt kauba ostu-müüki kinnitav dokument, täidetud ja allkirjastatud ostu-müügilepingust loobumise vorm.
  1.5. Tagastatava kauba komplekteerimise eest vastutab ostja. Kui toode on mittekomplektne, ei võta müüja tagastatavat toodet vastu.